Novinky
Péče o náhrdelníky

Připomínám důležité instrukce pro péči o zakoupené šperky, a to především o náhrdelníky. Veškeré info najdete zde.

více
Design Lock 5.9.2021

Děkuji všem, kteří se zastavili na našem stánku v neděli 5.9.2021 v Roztokách na skvělé akci Design Lock!

více

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvod OBCHODNÍ PODMÍNKYREKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD


1. ÚVOD


1.1. Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.pajahu.cz.

1.2. Tento reklamační řád vychází z Obchodních podmínek pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.pajahu.cz.


2. NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

2.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se ke sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

2.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

2.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od kupní smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

2.4. Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.

2.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

2.6. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:

-          odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

-          bezplatné odstranění vady opravou,

-          přiměřenou slevou z kupní ceny,

-          vrácením kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

2.7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

2.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má zboží větší počet vad, může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

3. POSTUP PRO PROVEDENÍ REKLAMACE

3.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit na adrese Pavla Darakeva, 504 01, Humburky 106. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3.2. Nezvolí-li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

3.3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

3.4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3.5. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

3.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

3.7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

3.8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 10.2.2020.

 


 

Vzorový formulář pro provedení reklamace

 

Reklamační formulář


Adresát

pajahu

Pavla Darakeva

Humburky 106

504 01

 

Internetový obchod: www.pajahu.cz

Společnost/FO: Pavla Darakeva

Se sídlem: 504 01, Humburky 106

IČO: 014 79 598

E-mail: info@pajahu.cz

Telefonní číslo: +420 775 694 656

(dále jen „prodávající“)

 

 • Datum objednání                 /datum obdržení
 • Číslo objednávky:
 • Reklamované zboží:
 • Kód reklamovaného zboží: 
 • Množství reklamovaného zboží:
 • Popis vady:

 

 

 • Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

           □   výměna,

           □   oprava.

          (zaškrtněte příslušnou možnost)

 • Požadovaný způsob předání vyřízené reklamace:

           □   zaslání na adresu …………………………,

           □   osobní vyzvednutí u prodávajícího.

          (zaškrtněte příslušnou možnost)

 

 

 • Jméno a příjmení spotřebitele: 
 • Adresa spotřebitele:        
 • E-mail:
 • Telefon:
 • Č. účtu pro případ vrácení peněz

         (dále jen „kupující“)   

                              

V ……………………………………. dne …………………………………….

______________________________________

                                 kupující

Dodání zboží

Objednané zboží je odesláno standardně do 2 pracovních dnů

od obdržení platby, není-li předem dohodnuto jinak.

 

Dopravu můžete zvolit vyzvednutí na výdejním místě Zásilkovny

nebo doručení přímo na adresu.


Osobní předání je pouze dle individuální domluvy.

 

Cena dopravy

Zásilkovna - výdejní místo nebo Z-BOX ... 79,-- Kč

Zásilkovna - doručení na adresu ... 109,-- KčKontakt

Pavla Darakeva


+420 775 694 656

info@pajahu.czInstagram


Facebook

  

Copyright 2020 - 2024 © Autorské šperky ze dřeva - pajahu